fbpx
Ładowanie...

Galeria Rondo

Dla Ciebie na okrągło

Rozdajemy choinki – AKCJA ZAKOŃCZONA!

W dniach 15-23.XII zrób zakupy za min. 150zł, zgłoś się do Punktu Obsługi Klienta a otrzymasz kupon, który upoważni Cię do odbioru choinki!

 

REGULAMIN AKCJI „Rozdajemy Choinki”
(zwany dalej Regulaminem)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa akcji

Akcja prowadzona będzie pod nazwą „Rozdajemy Choinki”.

1.2. Nazwa organizatora akcji

Organizatorem akcji jest „CD LOCUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – II” Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79, 00-347 Warszawa (zwany dalej „Organizatorem”).

1.3. Zasięg akcji

Akcja prowadzona będzie w Galerii Rondo, ul. Partyzantów 2a , 32-700 Bochnia

1.4. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów i usług uprawniających do udziału w akcji

Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w akcji rozpocznie się 15.12.2017 r. o godz. 10.00, a zakończy się 23.12.2017 r. o godz. 21.00.

1.5. Uczestnicy akcji

Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które dokonają zakupów na kwotę min. 150 zł w jednym z punktów handlowych zlokalizowanych w Galerii Rondo przy ul. Partyzantów 2a w Bochni zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.6    W Akcji nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, właścicielami i pracownikami sklepów na terenie Galerii Rondo, pracownikami Galerii Rondo, pracownikami firm obsługujących, związanych umowami z Galerią Rondo .

2. ZASADY PROWADZENIA AKCJI 

2.1. Informacja o zasadach prowadzenia akcji znajdować się będzie na stronie internetowej:   www.galeriarondo.pl oraz na Facebooku

2.2. Warunkiem udziału w akcji jest:

Dokonanie w terminie podanym w p. 1.4. zakupu towarów lub usług w jednym ze sklepów, punktów usługowych lub gastronomicznych na terenie Galerii Rondo na kwotę co najmniej 150 zł; z uwagi na ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) w akcji nie można uczestniczyć na podstawie zakupu napojów alkoholowych. Z akcji wyłączone są  zakupy w sieci TESCO.

Pierwsze 1000 osób, które dokona zakupów w podanym terminie za ww. kwotę, zgłosi się do Punktu Klienta (parter przy wejściu do Galerii od strony parkingu), zweryfikuje swój paragon otrzyma kupon uprawniający do odbioru choinki (Punkt odbioru choinek znajduje się przy wejściu do Galerii Rondo od strony  parkingu)

Kilka paragonów o łącznej kwocie 150 zł (sumujemy paragony) upoważnia do odbioru choinki.

Jednorazowe zakupy powyżej kwoty 150 zł (wielokrotność kwoty 150 zł), nie upoważniają do otrzymania kolejnych kuponów na choinkę.

2.3. Osoba, która zrobiła zakupy za min. 150 zł upoważniona jest do odbioru tylko jednej choinki.

2.4. Uczestnik akcji zobowiązany jest okazać oryginał dowodu zakupu dla celów kontrolnych hostessie w Punkcie Klienta. Hostessa przystawi pieczęć weryfikującą paragon.

2.5. Choinki rozdawane będą w wyznaczonym miejscu na terenie Galerii Rondo w dniach od 15 do 23 grudnia w godzinach pracy Galerii Rondo dla 1000 pierwszych osób, które dokonały zakupy za min. 150 zł, zgłosiły się z paragonem do Punktu Klienta i odebrały kupon.

Podczas akcji zostanie rozdanych 1000 choinek.

Akcja trwa do wyczerpania zapasów.

3. WERYFIKACJA DOWODÓW ZAKUPU I WYDANIE CHOINEK 

3.1 Po pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu Uczestnik otrzyma kupon na choinkę.

3.2. Podczas trwania akcji do rozdania będzie 1000 choinek.

 

4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

4.1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Administracji Galerii Rondo do 3 dni od odebrania choinki. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4.2. Reklamacje rozpatruje Administracja Galerii. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje złożone osobiście w formie pisemnej.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia akcji jeśli choinki zostaną rozdane wcześniej lub jej przedłużenia jeśli choinki w podanym terminie nie zostaną rozdane.

5.2. Wzięcie udziału w akcji oznacza zgodę Uczestnika na warunki akcji określone niniejszym regulaminem.

Dodaj komentarz