fbpx
Ładowanie...

Galeria Rondo

Dla Ciebie na okrągło

Regulamin – Konkurs na Mikołajki

Regulamin konkursu „Konkurs na Mikołajki”

 • 1 [Postanowienia ogólne]
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs na Mikołajki” organizowanego w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Konkurs”), jest Galeria RONDO (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród dla zwycięzców Konkursu jest właściciel Galerii Rondo „CD LOCUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – II” Spółka jawna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundator”).
 3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach profilu Galerii Rondo na portalu społecznościowym Facebook pod adresem URL: https://www.facebook.com/GaleriaRondoBochnia (dalej: „Fanpage”).
 4. Konkurs jest przeprowadzany od momentu opublikowania stosownego wpisu konkursowego na Fanpage’u do dnia 2 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora, nie zaś do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
 7. Regulamin konkursu dostępny będzie pod adresem URL: https://bit.ly/3pfQdqx
 • 2 [Uczestnicy Konkursu]
 1. Składane prace powinny być wykonane przez osoby do 18 roku życia.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (jako przedstawiciele ustawowi osób, o których mowa w ust. 1) oraz osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

Uczestnik Konkursu musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium RP.

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem lub Fundatorem w stosunku pracy, zlecenia lub w stosunku o podobnym charakterze oraz osoby będące członkami organów zarządzających Organizatora lub Fundatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 • 3 [Zasady i przebieg Konkursu]
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 2. spełnienie warunków, o których mowa w § 2 Regulaminu;
 3. posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie społecznościowym Facebook;
 4. zapoznanie się z treścią Regulaminu;
 5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, który działa w sposób sprzeczny z warunkami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub działa w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 7. Organizator powołał komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Organizatora oraz przedstawiciel Fundatora.
 8. Zadaniem Uczestników Konkursu jest napisanie, narysowanie lub namalowanie listu do świętego Mikołaja. W liście tym muszą zostać wskazane prezenty, które Uczestnik chciałby otrzymać.
 9. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jeden list. Listy do świętego Mikołaja należy umieszczać wyłącznie w komentarzach pod wpisem ogłaszającym Konkurs w formie zdjęć lub skanów prac. Listy zamieszczone po terminie wskazanym w § 1 pkt 4 Regulaminu nie będą brane pod uwagę.
 10. Odpowiedzi niezwiązane z Konkursem, wulgarne, obrażające osoby trzecie lub ich przekonania, naruszające dobre obyczaje, reklamujące produkty i usługi niezwiązane z Galerią RONDO i jej najemcami będą usuwane z Konkursu bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 11. Spośród nadesłanych zgłoszeń w Konkursie Komisja wybierze 10 najpiękniejszych listów do świętego Mikołaja. Komisja dokona niniejszego wyboru wg własnego uznania w oparciu o kreatywność listów oraz ich wartość artystyczną. Liczba polubień lub/i komentarzy pod danym wpisem nie będzie miała znaczenia przy dokonywaniu wyboru przez Komisję.
 12. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce 05.12.2020r. w osobnym poście na Fanpage’u Galerii Rondo.
 • 4 [Nagrody i Zwycięzcy]
 1. Autorzy zwycięskich prac (dalej: „Zwycięzcy”) otrzymają po jednej, wybranej przez Komisję, nagrodzie spośród prezentów wskazanych w liście Zwycięzcy (dalej: „Nagroda”).
 2. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 4.000,00 PLN (cztery tysiące złotych).
 3. Nagroda nie podlega wymianie na inną rzecz lub na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej poprzez portal Facebook.
 5. Zwycięzca jest zobowiązany odebrać Nagrodę w okresie 8-19 grudnia 2020 r., pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Odbiór Nagrody nastąpi w biurze administracji Galerii Rondo w Bochni, ul. Partyzantów 2a
 6. Zwycięzca jest zobowiązany do poprawnego przekazania Organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do odbioru Nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności w przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę wymaganych danych lub podania danych nieprawdziwych.
 • 5 [Przetwarzanie danych osobowych]
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przeprowadzane w celu przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dokonania właściwych rozliczeń podatkowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo na warunkach określonych w RODO do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w ustawie o ochronie danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i odbiór Nagrody.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, a po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu ewentualnej reklamacji – przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przekazania właściwych danych osobowych Zwycięzców Fundatorowi celem dokonania właściwych rozliczeń podatkowych związanych z wydaniem Nagród.
 • 6 [Obowiązek podatkowy]

Do każdej z nagród rzeczowych, o których mowa w § 4 pkt 1, Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości otrzymanej Nagrody. Nagrody pieniężne zostaną pobrane przez Fundatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego dochodowego od łącznej wartości Nagród oznacza, że pieniężna część Nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy.

 • 7 [Prawa autorskie]
 1. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze zgłoszonego zadania konkursowego, stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231 ze zm.) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej poprzez publiczne udostępnianie pracy konkursowej w kanałach sieci internetowej.
 2. Poprzez dokonanie zgłoszenia Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię majątkowych praw autorskich do zgłoszonego zadania konkursowego (utworu).
 • 8 [Reklamacje]
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Organizatora: biuro@welldonemarketing.pl w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz podpis reklamującego.
 3. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została reklamacja.
 • 9 [Postanowienia końcowe]
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie internetowej Galerii Rondo oraz na Fanpage’u przez czas określony przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym zmiany terminu i miejsca przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, odbioru Nagród, a także odwołania Konkursu, bez podania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
 5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.