fbpx
Ładowanie...

Galeria Rondo

Dla Ciebie na okrągło

Zrób zakupy i odbierz apaszkę – regulamin akcji

Regulamin
„Zrób zakupy i odbierz apaszkę”
(„Akcja”)

„Organizator”

A EM IMPREZY Artur Mołczanowski, ul. Czeremchowa 10, 62-052 Komorniki, tel./fax: 61 8107 600

„Uczestnik”

 1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna pod warunkiem że:

a) jest Klientem Galerii Rondo, z wyjątkiem pracowników organizatora, pracowników „ CD LOCUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – II” z siedzibą w Warszawie (00-347) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45/79,  hostess zatrudnionych przy obsłudze Akcji oraz członków rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo), jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Akcji.

b) zrobi zakupy na terenie Centrum na kwotę min. 50 zł w czasie trwania akcji i udokumentuje je na jednym paragonie.

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI.

 1. Akcja organizowana jest w Galerii Rondo w Bochni
 2. Akcja rozpoczyna się w dniu 08.03.2019 o godz. 13.00 i trwa do 08.03.2019 r. do godz. 19.00

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI.

 1. Udział w akcji jest dobrowolny. Do akcji może się zgłaszać każdy, kto dokona zakupów w okresie trwania akcji w Galerii Rondo na kwotę min. 50 zł i okaże paragon. Paragony na wyższe kwoty nie upoważniają do odbioru większej ilości upominków, każdy paragon może zostać użyty w czasie trwania akcji jeden raz – paragony podlegają ostemplowaniu przez hostessę celem uniemożliwienia ich ponownego użycia.
 2. W Konkursie nie można uczestniczyć na podstawie dowodów zakupu potwierdzających zakup napojów alkoholowych (w tym piwa), wyrobów tytoniowych,  dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu w aptekach działających na terenie Centrum , w punktach LOTTO i zakup kart/doładowań telefonicznych/internetowych typu pre-paid.

III. ZASADY WYDAWANIA UPOMINKÓW.

 1. Uczestnikowi przysługuje jeden upominek w postaci „apaszki” do momentu wyczerpania upominków. Organizator przygotuje łącznie 400 szt. upominków.
 2. Każdy upominek wymaga przedstawienia odrębnego paragonu potwierdzającego zakupy w Galerii Rondo w czasie trwania akcji.

IV. UPOMINKI W RAMACH AKCJI. 

 1. Upominki przewidziane w akcji to 400 szt. apaszek
 2. Upominki można odbierać wyłącznie podczas trwania akcji. Akcja kończy się 08.03.2019 r. o godzinie 19:00

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika akcji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 4. Upominku w akcji nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu  rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące upominków należy zgłaszać do Organizatora pisemnie na adres Organizatora lub na adres email: artur@aemimprezy.pl

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin niniejszej akcji dostępny jest na stoisku promocyjnym
 2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną automatycznie  wykluczone z udziału w akcji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodaj komentarz